HABERLER

Duyurular

GES'lerde Gerçek Yatırımcının Önü Açılıyor...

27.11.2015

EPDK, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırladı. Değişiklikler ile gerçek yatırımcının önünün açılması hedefleniyor. Buna göre aşağıdaki yeni fıkralar eklenecek. Söz konusu Taslak Yönetmelik 04 Aralık 2015 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

Bağlantı esasları
MADDE 6

(10) Her bir trafo merkezinde; herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ve söz konusu gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilere, tüketim tesisi sayısına bakılmaksızın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için en fazla 1 MWe tahsis yapılır.

Diğer hükümler
MADDE 31

(20) Bu Yönetmelik kapsamında kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin yapılan başvuru tarihinden, başvuruya konu üretim tesislerinin tamamının geçici kabulü yapılanana kadar pay devri yapılamaz. İlgili şebeke işletmecisine pay devir işlemi gerçekleşmeden bir ay önce bilgi verilir. İlgili tüzel kişi, pay devri sonrasına ilişkin nihai ortaklık yapısını gösterir bilgi ve belgeleri ilgili şebeke işletmecisine, pay devir işleminden sonra en geç on işgünü içerisinde sunar.

(21) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin doğrudan ve dolaylı ortakları,
b) Dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklarında istihdam edilen kişiler,
c) (a) ve (b) bentleri kapsama giren gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişiler;
lisanssız üretim faaliyetinde bulunamaz.Arşiv